تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 100
  • بازدید دیروز : 422
  • بازدید کل : 518751

پایان نامه ارشد ارتباط میان نقدشوندگی سهام،‌ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


پایان نامه ارشد ارتباط میان نقدشوندگی سهام،‌ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

تجزیه و تحلیل نسبت های مالی ابزار مناسبی جهت ارزیابی اجرای عملیات مالی، تجزیه و تحلیل وضعیت اعتباری و تعیین ارزش شرکت هاست. تحلیل گران به منظور پیش بینی متغیرهای مالی و همچنین ارزیابی عملکرد نسبی واحدهای تجاری، از نسبت های مالی استفاده می کنند.

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نسبت های مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 91-89 مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه برای انتخاب نمونه با استفاده از روش حذف سیستماتیک به همگن کردن جامعه پرداخته و نمونه گیری نهایی با استفاده از روش کوکران انجام شد. و نهایتا داده های 91 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت جاری، گردش حساب های دریافتنی، گردش دارایی ها، بدهی جاری، کل بدهی، گردش عملیات، دوره وصول مطالبات، بازده فروش و بازده دارایی بر ارزش شرکت تاثیر دارند و تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت آنی، دارایی ثابت به ارزش ویژه، گردش موجودی کالا، کالا به سرمایه در گردش، بدهی بلند مدت، بازده ارزش ویژه، بازده سرمایه در گردش، نسبت توان پرداخت بهره و گردش سرمایه جاری بر ارزش شرکت تاثیر ندارند.

واژه های کلیدی نسبت های مالی، ارزش شرکت

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، هدف تهیه صورت های مالی، به عنوان هسته اصلی گزارشگری ارائه اطلاعاتی مالی، تعریف شده است، و به ضروریت کیفیت اطلاعات مالی در متون مختلف تاکید شده است. بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به گونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را اتخاذ کنند که لزوما در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد، باید سازوکارهای کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود. موضوع حاکمیت شرکتی به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. استقرار مناسب مکانیزم های حاکمیت شرکتی، که اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذینفعان شرکت هاست منجر به استقرار صحیح سیستم های مدیریتی خواهد شد. اما اهمیت نقدشوندگی سهام در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟ یکی از ویژگی های بازارهای کارا و بسیار مطلوب، نبود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی از هزینه شامل هزینه مالیات و کارگزاری و ... را دربر می گیرد. بنابراین نقدشوندگی سهام می تواند معیاری برای کارایی بازار مطرح شد. در این فصل ابتدا بیان مساله تحقیق بیان شده، در ادامه به استفاده کنندگان و اهمیت و ضروریت پژوهش پرداخته شده است. در ادامه فصل به سوالات و فرضیات تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف واژه های و اصطلاحات و در آخر نیز ساختار کلی تحقیق تشریح شده است.

 

فرمت پایان نامه word

تعداد صفحات 114

 

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 استفاده کنندگان از پژوهش.... 3

1-4 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.... 4

1-5 جنبه نوآوری تحقیق.. 5

1-6 اهداف پژوهش.... 5

1-7 سوالات و فرضیه های پژوهش.... 6

1-7-1 سوالات پژوهش.... 6

1-7-2 فرضیه های پژوهش و مبانی نظری آنها6

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

1-9 ساختار کلی تحقیق.. 10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

2-3 نقدشوندگی.. 13

2-4 نقدشوندگی سهام و نقدشوندگی دارایی ها15

2-5 اندازه گیری های مختلف نقدشوندگی.. 18

2-5-1 نسبت آلدرسون و بتکر. 18

2-5-2 نسبت آلمدیا و کامپلو. 19

2-5-3 نسبت سیبیلکو. 19

2-5-4 نسبت گوپالان و همکاران.. 20

2-5-5 نظریه مودیلیانی و میلرپیرامون ارزش شرکت... 20

2-6 حاکمیت شرکتی.. 21

2-7 ضرورت به کارگیری نظام حاکمیت شرکتی.. 22

2-8 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی.. 25

2-9 مبانی تئوری حاکمیت شرکتی.. 25

2-9-1 تئوری نمایندگی.. 25

2-9-2 مشکلات نمایندگی.. 27

2-9-3 تئوری هزینه معاملات.. 30

2-9-4 تئوری ذی نفعان.. 31

2-9-4-1 مفهوم ذینفعان.. 31

2-9-4-2 تاریخچه و ماهیت تئوری ذینفعان.. 34

2-9-4-3 مبنای حقانیت ذینفعان سازمان.. 39

2-9-4-4 جنبه های اصلی تئوری ذینفعان.. 40

2-9-4-5 جنبه های تحلیلی از تئوری ذینفعان.. 43

2-9-4-6 دلیل توجه به ذینفعان.. 45

2-9-4-7 نیازهای ذینفعان.. 46

2-9-4-8 مدیران و اولویت بین ذینفعان.. 47

2-9-4-9 اخلاق تجاری.. 48

2-9-4-10 کاستی های تئوری ذینفعان.. 49

2-10 مالکیت نهادی (سرمایه گذاران نهادی)52

2-10-1 پیامدهای وجود مالکیت نهادی.. 53

2-11 پیشینه تحقیق.. 55

2-11-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 55

2-11-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 58

2-12 خلاصه فصل.. 63

فصل سوم روش شناسی تحقیق.. 64

3-1 مقدمه. 65

3-2 روش شناسی تحقیق.. 65

3-3 روش گردآوری اطلاعات.. 66

3-4 جامعه آماری.. 66

3-5 نمونه آماری.. 67

3-6 متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها67

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها72

4-1 مقدمه. 73

4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.... 73

4-3 آزمون کلموگروف-اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها74

4-4 پایایی (ایستایی) متغیرهای پژوهش.... 75

4-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی اول.. 75

4-5-1 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول مرتبط با فرضیه اصلی اول.. 76

4-5-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم مرتبط با فرضیه اصلی اول.. 79

4-5-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم مرتبط با فرضیه اصلی اول.. 82

4-5-4 نتیجه گیری کلی از فرضیه اصلی اول.. 85

4-6 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم. 85

4-7 نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی مرتبط با فرضیه اصلی سوم. 87

4-7-1 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول مرتبط با فرضیه اصلی سوم. 87

4-7-2 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم مرتبط با فرضیه اصلی سوم. 90

4-7-3 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم مرتبط با فرضیه اصلی سوم. 92

4-8 نتیجه گیری کلی از فرضیات پژوهش.... 95

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 96

5-1 مقدمه. 97

5-2 نتیجه گیری.. 97

5-3 پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.. 100

5-4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 100

5-5 محدودیت های تحقیق.. 100

منابع و مراجع.. 102

منابع فارسی:102

منابع لاتین.. 104


مبلغ قابل پرداخت 20,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 980

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها