تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 112
  • بازدید دیروز : 422
  • بازدید کل : 518763

پایان نامه نقش طهارت نفس در فهم آیات قرآن کریم


پایان نامه نقش طهارت نفس در فهم آیات قرآن کریم

چکیده :
بی تردید قرآن، کتابی است که هدفش رساندن انسان به کمال وقرب الهی است.این کتاب آن قدر
ارزشمند است که به عنوان بهترین نعمت خدادادي به بشر تلقی می شود.خداوند بزرگ درآیات
فراوانی، انسانها را به تفکروتدبروتفقه درقرآن دعوت می کند؛ تا جایی که حتی امکان برداشت وفهم
آن براي انسانها،میسّر وامکان پذیر شده است.حکمت دعوتهاي مکرر خداوند بزرگ به فهم عمیق
ودرك درزلال وحی الهی که به شکل قرآن تحقق یافته است ما را به این نکته می رساند که رسیدن
به هدایت وسعادت حقیقی انسانها وجوامع درگرو فهم وتفسیرصحیح وعمل به دستورات این کتاب
آسمانی است.رسیدن به فهم درست ودقیق قرآن ،طهارت نفس و دوري ازگناهان را می طلبد،
گناهان ومعصیتها، بزرگترین مانع فهم تفسیرکتاب قرآن هستند.تقوا ورزي واخلاص محوري،
مقدمات ورود به ساحت مقدس قرآن جهت نیل به مقام تفقه ودرك دراین سترگ نوشتار الهی
است.پژوهشگران قرآنی براي ورود یک مفسر به علم تفسیر، 14 علم را ذکر می کنند،علومی چون
فقه ، قرائات ، اسباب النزول ، ناسخ ومنسوخ ، معانی ، بدیع ، و....که این علوم لازمه یک مفسر
است ؛ نکته اي که قابل تأمل می باشد آن است که همه این دانشها اکتسابی هستند ونیازمند
فراگیري درنزد استاد ومعلم هستند.این محققان علم پانزدهمی به نام موهبه را نیز به این علوم افزوده
اندبا این تفاوت که این علم برخلاف علوم پیشین اکتسابی نیست واز طریق یادگیري و انتقال
مفاهیم از استاد به متعلّم صورت نمی گیرد،آن چنان که خداوند درقرآن می فرماید درپرتو تمسک
به تقواي الهی واخلاص می توان به فهم درآیات الهی نایل شد.کسانی که دچار بیماریهایی چون
حسد وتکبر و بی تقوایی باشند خداوندآنها را از،فهم وبرداشت درقرآن محروم کرده است.دسترسی
به فهم وتدبر وراهیابی به دریاي پاك قرآنی، زمینه
بی آلایش وپاکی را نیاز دارد.مطهّرین، این انسانهاي والامقام وپاك توانایی دسترسی به معانی عمیق
وژرف را دارند.درطول تاریخ تفسیر،مشاهده می کنیم مفسرینی که مقید بودند وتلاشهایی جهت
تزکیه نفس و طهارت باطن را به سرانجام رسانده اند،درکار تفسیر شان نیز موفق بوده اند.این
پژوهش برآن است که تأثیر طهارت نفس وپاکی درونی شخص مفسر بر امر مهمی به مانند تفسیر را
تحلیل نماید.

فرمت فایل  Pdf

تعداد صفحات 188 

 

فهرست صفحه
مقدمه:............................................................................................................................................. 1
فصل اول، کلیات وتعاریف
گفتاراول:کلیات .................................................................................................................................. 4
 اهمیت وضرورت تحقیق: . ................................................................................................... 7
 روش انجام تحقیق: . ............................................................................................................ 7 –1
پیشینه تحقیق: . ..................................................................................................................... 8 –1
کاربردهاي تحقیق: ............................................................................................................... 9
 سوال اصلی تحقیق: ............................................................................................................. 9
 سوالات فرعی تحقیق: . ........................................................................................................ 9
 فرضیه هاي تحقیق: .......................................................................................................... 10 1
گفتاردوم: تعاریف ............................................................................................................................ 10
مفاهیم خاص تحقیق: ......................................................................................................... 10 –1
نفس: . ........................................................................................................................... 10 -9-1
اهمیت شناخت نفس : .................................................................................................. 10
 مراتب نفس: ................................................................................................................ 12
الف- نفس امّاره: . ......................................................................................................................... 12
ب- نفس لوّامه: . ........................................................................................................................... 13
ج- نفس ملهمه: ........................................................................................................................... 14
د- نفس مطمئنه: . .......................................................................................................................... 14
سایرمراتب نفس: . .......................................................................................................... 15 –9–1
تفاوت بین مراتب نفس: ............................................................................................... 16 –1
طهارت : . ....................................................................................................................... 18 –9–1
اهمیت طهارت: ............................................................................................................. 18 –9–1
 طهارت ازمنظرقرآن: ..................................................................................................... 19 –9–1
انواع طهارت:................................................................................................................. 20 –9–1
 طهارت نفس: . ............................................................................................................ 21 –9–1
فصل دوم ، مبانی نظري
گفتاراول: .......................................................................................................................................... 24
مکانیسم فهم قرآن : . ........................................................................................................... 24 –2
ابزارهاي فهم قرآن: . ....................................................................................................... 25 –1–2
فرق تدبر وتفکر: ........................................................................................................... 25 –1–2
فرق روش با ا بزار فهم قرآن:........................................................................................ 26 –1–2
گفتاردوم: . ......................................................................................................................................... 27
اقسام آیات: ........................................................................................................................ 27 –2
تقسیم قرآن به آیات محکم ومتشابه: . ............................................................................ 28 –2–2
 مراد ازآیات محکمات: ................................................................................................. 28 –2–2
اقسام آیات محکم: ................................................................................................... 29 –2–2–2
رادازآیات متشابه: . ........................................................................................................ 30 –2–2
نمونههایى از آیات متشابه: ....................................................................................... 31 –3–2–2
محکمات ومتشابهات ازمنظرقرآن:............................................................................ 31 –3–2–2
 انسانها دربرخورد باآیات متشابه: . ....................................................................... 32 –2–3–2–2
ارجاع متشابهات به محکمات:............................................................................. 33 –2–3–2–2
حکمت وجود متشابهات در قرآن : . .................................................................... 34 –2–3–2–2
متشابه از دیدگاههاى مختلف : ..................................................................................... 35 –2–2
گفتارسوم: . ........................................................................................................................................ 39
1–اهمیت ناسخ و منسوخ در تفسیر قرآن کریم: . ............................................................... 39 –3–2
1–معانی نسخ در قرآن کریم: . ....................................................................................... 40 –1–3–2
2–بررسی دیدگاهها:...................................................................................................... 41 –1–3–2
گفتارچهارم: . ..................................................................................................................................... 44
1– مفاهیم تأویل : . ............................................................................................................. 44 –4–2
1–موارد استعمال تأویل در قرآن: ................................................................................. 46 –1–4–2
2–ویژگىهاى تأویل درقرآن: . ....................................................................................... 46 –1–4–2
3–دیدگاه مفسران درباره ي تأویل : ............................................................................. 47 –1–4–2
4–تفاوت تفسیر و تأویل: ............................................................................................. 47 –1–4–2
5–تأویل ازمنظرروایات: ................................................................................................ 49 –1–4–2
6–عالمان به تأویل : . ..................................................................................................... 51 –1–4–2
2– فرق تدبر وتفسیر: ........................................................................................................ 52 –4–2
1–علوم مورد نیاز مفسر: ............................................................................................... 54 –2–4–2
3–ویژگیهاى تفسیر در عصر صحابه: . ................................................................................ 55 –4–2
1–ویژگیهاى تفسیردرعصر تابعین:................................................................................ 56 –3–4–2
فصل سوم ،دیدگاههاي مختلف پیرامون فهم پذیري قرآن
گفتاراول: .......................................................................................................................................... 60
1–امکان فهم قرآن : ........................................................................................................... 60 –1–3
1–دلایل نقلی برفهم پذیري قرآن: ................................................................................ 62 –1–1–3
ب– مستندات روایی: . .................................................................................................................. 64
2– دلایل عقلی فهم پذیري قرآن کریم: . ....................................................................... 67 –1–1–3
2-1-3 –موانع وشرایط بهره مندي ازقرآن: .................................................................................. 68
1–موانع فهم قرآن: . ....................................................................................................... 68 –2–1–3
2–شرایط بهرهمند شدن از قرآن: . .................................................................................. 71 –2–1–3
گفتاردوم: . ......................................................................................................................................... 74
1– ذوبطون بودن قرآن: . ..................................................................................................... 74 –2–3
1–بطن قرآن ازدیدگاه روایات: ..................................................................................... 75 –1–2–3
2–سرّذوبطون بودن قرآن: ............................................................................................. 77 –1–2–3
3–موضع گیرى در برابر روایات ظاهر و باطن: . ........................................................... 77 –1–2–3
الف :نظرات مخالفین روایت سبعۀِ ابطنٍ: . .................................................................................... 78
ب– نظرات قائلین به روایت سبعۀِ ابطنٍ : ................................................................................... 79
4–مرورى بر روایات ظاهر و باطن در کتب فریقین: .................................................... 81 –1–2–3
2–روش هاي فهم قرآن: .................................................................................................... 83 –2–3
3–چالش هاي فهم قرآن: ................................................................................................... 86 –2–3
1–قائلین به حجیّت ظواهر قرآن :................................................................................. 87 –3–2–3
1–دلایل قائلین به حجیت ظواهر قرآن: ................................................................... 87 –1–3–2–3
2–قائلین به عدم حجیّت ظواهر قرآن : . ........................................................................ 88 –3–2–3
1–دلایل قائلین به عدم حجیّت ظواهر قرآن: ........................................................... 88 –2–3–2–3
4–مشربهاى متکلمان در فهم و تفسیر قرآن: .................................................................. 90 –2–3
1– ظاهرگرایان: . ............................................................................................................ 91 –4–2–3
1–اخباریه : .............................................................................................................. 91 –1–4–2–3
2–خوارج: . ............................................................................................................... 92 –1–4–2–3
3–حنا بله: ................................................................................................................ 93 –1–4–2–3
4–وهابیت: ............................................................................................................... 94 –1–4–2–3
2– عقل گرایان: ............................................................................................................ 95 –4–2–3
1–معتزله : ................................................................................................................ 95 –2–4–2–3
3– روش کشف و شهود : ............................................................................................ 97 –4–2–3
1–اسماعیلیه (باطنیه) : ............................................................................................. 97 –3–4–2–3
4–روش فهم قرآن از دیدگاه ا شاعره: .......................................................................... 98 –4–2–3
5–روش فهم قرآن از دیدگاه امامیه : ............................................................................ 99 –4–2–3
فصل چهارم، طهارت نفس و فهم قرآن
گفتاراول: ....................................................................................................................................... 103
1–معرفت : .......................................................................................................................... 103 –4
1–حقیقت معرفت: . ......................................................................................................... 104 –1–4
2–جایگاه قلب در فهم قرآن: . ......................................................................................... 104 –1–4
گفتاردوم: . ...................................................................................................................................... 105
1–معناي خودسازي وتزکیه: ........................................................................................... 105 –2–4
1–تزکیه وطهارت نفس درفهم قرآن: ......................................................................... 105 –1–2–4
2–آثارطهارت نفس ازمنظرقرآن: ................................................................................ 107 –1–2–4
3– عوامل تزکیه: ........................................................................................................ 109 –1–2–4
2–تقوي : ........................................................................................................................ 111 –2–4
1– معنى اصطلاحی تقوي: . ........................................................................................ 112 –2–2–4
2–معناى حقیقی تقوادرقرآن: ..................................................................................... 112 –2–2–4
3–تقوي دراحادیث: . .................................................................................................. 113 –2–2–4
4–تقوي ازدیدگاه صاحب نظران: .............................................................................. 114 –2–2–4
5–رابطه تقواوعمل: . ................................................................................................... 116 –2–2–4
6–مراقبت و محاسبه: ................................................................................................. 116 –2–2–4
7–مراحل تقوي: . ........................................................................................................ 117 –2–2–4
8–پوشش ولباس ،تقوي: ........................................................................................... 118 –2–2–4
9– هدایت متقین درقرآن : . ........................................................................................ 118 –2–2–4
10 – آثار تقوا در قرآن :.............................................................................................. 121 –2–2–4
3–درجات ومراتب معنوى درفهم قرآن: ......................................................................... 122 –2–4
4–انفاق : . ........................................................................................................................ 124 –2–4
1–آداب انفاق: . ........................................................................................................... 125 –4–2–4
2–آثار معنوى انفاق درقرآن کریم: ............................................................................. 126 –4–2–4
3–انفاق راه بهرهمندى از قرآن: .................................................................................. 128 –4–2–4
5– ایمان ازمنظرقرآن : .................................................................................................... 129 –2–4
1–اهمیت ایمان: . ........................................................................................................ 131 –5–2–4
2–ایمان راه بهرهمندى از قرآن: . ................................................................................ 132 –5–2–4
6–شبزندهدارى: ............................................................................................................ 133 –2–4
7–عبادت عامل تجلّى معرفت: ....................................................................................... 133 –2–4
8–خشیت و خوف ......................................................................................................... 134 –2–4
9–تسلط بر قلب: ............................................................................................................ 135 –2–4
گفتارسوم: . ..................................................................................................................................... 136
اقسام علم: ....................................................................................................................... 136 –4
علم لدنّی (موهبه) ...................................................................................................... 137 –3–4
درآیات: ............................................................................................. 137 « لدن » 1–کاربرد –1–3–4
تعریف اصطلاحی لدن (موهبت): ......................................................................... 137 –1–3–4
عصمت: . ..................................................................................................................... 141 –3–4
مستندات قرآنی عصمت: . ...................................................................................... 141 –2–3–4
عصمت ازخطاونسیان: . .......................................................................................... 142 –2–3–4
عصمت موهبتی الهی: . ........................................................................................... 143 –2–3–4
 آیه مسّ وطهارت باطن: .................................................................................. 144 –3–2–3–4
مسّ درلغت: ............................................................................................... 144 –1–3–2–3–4
 آیه تطهیروطهارت نفس: ................................................................................. 146 –3–2–3–4
اهل بیت: ..................................................................................................... 148 –2–3–2–3–4
اهل بیت (اختیار یا جبر): ............................................................................ 149 –2–3–2–3–4
حدیث ثقلین : .................................................................................................. 151 –3–2–3–4
پایداري پیوند اهل بیت (ع)با قرآن تا قیامت: . ............................................. 151 –3–3–2–3–4
فصل پنجم، نتیجه گیري وپیشنهادات
نتیجه گیري: .............................................................................................................................. 155
پیشنهادات: ................................................................................................................................ 159
منابع: ......................................................................................................................................... 160

 

این پایان نامه به فرمت pdf  میباشد

برای دریافت فایل word عنوان را به ایمیل

hoopadrayaneh@gmail.com بفرستید


مبلغ واقعی 5,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 626

برچسب های مهم


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها