تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 1286
 • بازدید دیروز : 126
 • بازدید کل : 486121

پایان نامه ارشد بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در شبکه های اجتماعی و تأثير آن بر اعتماد و تعهد


پایان نامه ارشد بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در شبکه های اجتماعی و تأثير آن بر اعتماد و تعهد

بررسیعوامل مؤثر بر مشارکت در شبکههایاجتماعی و تأثيرآنبر اعتماد و تعهد(مورد مطالعه: شبکه های اجتماعی بازار بورس تهران)

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر منافع حاصل از مشارکت در شبکه‌های اجتماعی بر میزان مشارکت و همچنین تأثیر مشارکت در اعتماد و تعهد اجتماعی از دیدگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی بازار سرمایه است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش را کاربران شبکه‌های اجتماعی بازار سرمایه تشکیل داده است که عضو سایت سهامیاب بوده‌اند. روش نمونه گیری با توجه به اینکه تعداد اعضای جامعه نامحدود می‌باشد از روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده آن انتخاب گردید. برای این منظور از پرسشنامه حضوری و اینترنتی استفاده شد. به‌طور کلی فرضیات تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته‌اند. برای نیل به این منظور نخست آزمون نرمال بودن داده‌های صورت گرفته است، سپس تحلیل عامل تأییدی برای هریکازپرسشنامه‌هاانجامشد. درنهایتنیزمدلمربوطبهفرضیاتتحقیقارائهشدهاست. نتایجپژوهشنشانداد،منافعحاصلازمشارکت (عملکردی، اجتماعی، روانشناسی، لذت باورانه، پولي) تأثیر مثبتی بر مشارکت و همچنین افزایش مشارکت، تعهد و اعتماد اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها: رسانه‌های اجتماعی،‌ منافع حاصل از مشارکت، بازاریابی اینترنتی، بازار سرمایه

ضرورت و اهمیت تحقیق

نوپا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار بالا از متخصصان و همچنین سازمان‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در کشور زمینه مناسبی را برای توجه جدی به توسعه تخصص‌ها و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به این که امروزه سلامت اقتصادی ملت‌ها ارتباط مستقیمی با سطح مهارت‌های آن‌ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می‌شود لذا لازم است با گسترش بسترهای علمی و تحقیقاتی، زمینه‌های فکری و فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات را فراهم کنیم. فناوری اطلاعات به‌عنوان دانش و صنعت از درجه کارآفرینی بالایی برخوردار است و در نتیجه بهره گیری مناسب و توسعه مدیریت شده آن در ایران می‌توان اثرات سودمندی در پیکره اقتصادی کشور ما داشته باشد (ماهنامه جهان گستر).

هدف‌های تحقیق

1- شناسایی منافع (کاربردی، روانی و ...) که شرکت کنندگان (سرمایه گذاران) در شبکه‌های اجتماعی به دنبال آن هستند.

2- بررسی روابط بین سطوح مشارکت اعضا با اعتماد و تعهد.

تعریف نظری مفاهیم

بازاریابی: بازاریابی مدیریت رابطه سودآور با مشتری است. هدف دوگانه بازاریابی، جذب مشتریان جدید با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتریان فعلی به‌وسیله جلب رضایت آن‌هاست (فیلیپ کاتلر، 1383).

شبکه‌های اجتماعی آنلاین: شبکه‌های اجتماعی آنلاین گونه‌ای از رسانه‌های اجتماعی هستند که بیشترین شباهت را به جامعه انسانی دارند و به فرد، امکان برقراری ارتباط با شمار فراوانی از افراد دیگر را فارغ از محدودیت‌های زمانی، مکانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می‌دهند (اکبری تبار، 1390، ص 5).

بازار سرمایه: بازار هر کشور از دو بخش حقیقی و مالی تشکیل می‌شود که اولی در برگیرنده جریان کالا و خدمات و نیروی انسانی و دیگری شامل جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه است. در بخش مالی شاهد بازارهای مالی هستیم که به دو بخش بازار پولی و بازار سرمایه تقسیم می‌گردد. در بازار سرمایه، اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال به فروش می‌رسد. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس انداز و سرمایه گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس انداز اشخاص را به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که برای سرمایه گذاران بدان نیازمندند، انتقال می‌دهد (رعیتی، 1385).

 

 نوع فایل پایان نامه  ورد word

تعداد صفحات 95

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

1-4 هدف‌های تحقیق. 6

1-5 فرضیه‌ها6

1-6 تعریف مفاهیم کلیدی.. 8

1-6-1 تعریف نظری مفاهیم. 8

1-6-2 تعریف عملیاتی مفاهیم. 8

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 رسانه اجتماعی و بازاریابی شبکه‌های اجتماعی.. 11

2-3 شبکه‌های اجتماعی.. 12

2-3-1 تعریف شبکه‌های اجتماعی.. 13

2-3-2 ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی.. 15

2-4 نظریه‌های شرح مشارکت در شبکه‌های اجتماعی.. 17

2-4-1 تئوری‌های اقتصادی.. 17

2-4-2 نظریه‌های اجتماعی.. 18

2-5 مشارکت در جامعه. 19

2-6 منافع مشارکت.. 21

2-6-1 منافع عملکردی.. 23

2-6-2 منافع اجتماعی.. 23

2-6-3 منافع روانشناسی.. 24

2-6-5 منافع مالی.. 25

2-7 نتایج حاصل از مشارکت در شبکه‌های اجتماعی.. 25

2-7-1 اعتماد در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی.. 25

2-8 نقش ویژگی‌های آمارگیری.. 27

2-9 نقش سن.. 27

2-10 نقش جنسیت.. 28

2-11مدل مفهومی پژوهش... 29

2-12پیشینه تحقیق. 29

فصل سوم روش تحقیق. 31

3-1روشتحقیق:32

3-3 روش نمونه گیری:33

3-4 ابزاراندازه گیریتحقیق:36

3-4-1 پرسشنامۀ کانگ:36

3-4-1-1 شیوۀنمره گذاریپرسشنامۀکانگ:36

3-4-1-2 بررسیقابلیتاعتمادپرسشنامه‌ها:36

3-4-1-3 روایی پایانی پرسشنامه «کانگ»:37

3-6 روش و مراحل اجرا:39

3-7روشتجزیهوتحلیلداده‌ها:39

3-7-1 روش‌هایتوصیفیداده‌ها:39

3-7-2 روش‌هایاستنباطیداده‌ها:40

فصلچهارم یافته‌هایتحقیق. 41

4-1 مقدمه:42

4-2 ویژگی‌هایعمومیپاسخ‌دهندگان. 42

4-3 آماراستنباطی.. 44

4-4 آزمون نرمال بودن داده‌ها45

4-5 تحلیلعاملیتائیدی.. 46

شکل 4- 1 بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تائیدی مقیاس مورد استفاده48

4-6 آزمون فرضیه‌های تحقیق. 51

4-6-1 مزایای عملکردی تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه‌های اجتماعی دارد.52

4-6-2 مزایای اجتماعی تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه‌های اجتماعی دارد.53

4-6-3 منافع روانی تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه‌های اجتماعی دارد.53

4-6-4 مزایای لذت باورانه تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه‌های اجتماعی دارد.54

4-6-5 مزایای پولی تأثیر مثبتی بر مشارکت در شبکه‌های اجتماعی دارد.55

4-6-6 مشارکت در شبکه‌های اجتماعی تأثیر مثبتی بر تعهد دارد.55

4-6-7 مشارکت در شبکه‌های اجتماعی تأثیر مثبتی بر اعتماد دارد.56

4-7 یافته‌های جانبی پژوهش... 58

فصل پنجم نتیجه گیری.. 63

5-1 مقدمه. 64

5-2 فرضیات تحقیق. 64

5-2-1 فرضیه اول تحقیق. 64

5-2-2 فرضیه دوم تحقیق. 64

5-2-3 فرضیه سوم تحقیق. 65

5-2-4 فرضیه چهارم تحقیق. 65

5-2-5 فرضیه پنجم تحقیق. 65

5-2-6 فرضیه ششم تحقیق. 66

5-2-7 فرضیه هفتم تحقیق. 66

5-3 بحث و نتیجه گیری:67

5-4 محدودیت‌های تحقیق. 68

5-5 پیشنهادهای تحقیق:70

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی (برگرفته از تحقیق)70

5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات آینده71

منابع:72

پیوست.. 78


مبلغ واقعی 20,000 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 16,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳ مهر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 745

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

 • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
 • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
 • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
 • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
 • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • ترجمه مقالات isi -اماده نمودن مقاله
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها