تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

آرشیو پایان نامه و مقالات دانشجویی هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 109
  • بازدید دیروز : 293
  • بازدید کل : 529385

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

چكيده
پژوهش حاضر با توجه به اهميت تعهد سازماني و باور به رابطه نزديك آن با مفاهيم رضايت شغلي ، عدالت سازماني ، مشاركت سازما ني به مطالعه وضعيت تعهد سازماني و عوامل موثر بر آن (رضايت شغلي، عدالت سازماني و مشاركت سازماني ) در شركت مهندسي وساخت بويلر مپنا پرداخته است. روش: اين پژوهش از نوع پيمايشي است كه در آن از پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. بدين منظور پرسشنامه اي با 60 سوال در مقياس ليكرت تنظيم و پس از بررسي مقدماتي بين تمامي كاركنان شركت مذكور توزيع گرديد. نتايج : نتايج پژوهش بازگوي وجود رابطه معني دار بين عدالت سازماني ، رضايت شغلي و مشاركت
سازماني با تعهد سازماني است . البته عدالت سازماني از طريق رضايت شغلي و مشاركت سازماني تاثير غير مستقيم بر تعهدسازماني دارد كه اين اثر بيشتر از تأثير مستقيم آن بر تعهد سازماني مي باشد . همچنين مشخص گرديد كه سن و جنس رابطه معني داري با تعهد سازماني ندارد ولي تحصيلات تأثير معكوس
بر تعهد سازماني دارد يعني هر چقدر تحصيلات بالاتر تع هد سازماني كمتر مي شود . در اين پژوهش ،مشاركت سازماني علاوه بر اثر گذاري مستقيم بر روي تعهد سازماني ، از طريق رضايت شغلي تأثير غير مستقيم بر تعهد سازماني دارد . پژوهش حاضر ضمن ارائه نتايج حاصله و تعبير وتفسير آنها، پيشنهاداتي
جهت بررسي ايجاد تعهد و وفاداري بيشتر كاركنان ارائه گردد . اميد است اين امر در راستاي شناخت دقيقتر عوامل تعيين كننده تعهدسازماني كاركنان سطوح مختلف مثمر ثمر واقع شود.
كليد واژه: تعهد سازماني، رضايت شغلي ، عدالت سازماني، مشاركت سازماني

مقدمه:
تعهد سازماني امروزه جايگاه مهمي را در تحقيقات از آن خود ساخته است . از مشكلات عديده سازمان ها و ادرات دولتي در كشورمان در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته صنعتي نوين، عدم احساس مسئوليت، وفاداري، دلبستگي و تعهد در ميان مديران و كار كنان نسبت به سازمان متبوع خود مي باشد.تعهد كار صرفا وفاداري به يك سازمان يا يك ارگان خاص نيست، بلكه پروسه اي مستمر است كه از طريق آن عوامل و بازيگران سازمان علاقمنديشان را نسبت به سازمان و موفقيت و خوشبختي اش ابراز مي دارند". (چلبي ، 1376 ) عدم وجود عواملي هم چون عوامل ذيل باعث كم رنگ شدن تعهد سازماني افراد مي باشد. اين عوامل عبارتند از : 1- اعتقاد قوي به ارز شها و اهداف بلند مدت سازمان 2- تمايل به تلاش و فداكاري به خاطر سازمان 3- خواست قوي و عميق براي ادامه عضويت با سازمان (طوسي ، 1372 از آنجا كه كارايي نيرو ي انساني هميشه بر اساس محاسبات اقتصادي پيش بيني شده نيست و عوامل متعدد ديگر كه برخاسته از نيازهاي برتر انسان در ابعاد اجتماعي ، احترام و خود يابي است، در اين زمينه موثر است ، لذا در اين پژوهش به يكي از ضرورتهاي اساسي سازماني يعني "تعهد سازماني
"پرداخته شده است .
اين تحقيق بر آن است تا رابطه بين متغير تعهد سازماني و رابطه آن با سه متغير اساسي و تاثير گذار ، رضايت شغلي ، مشاركت سازماني و عدالت سازماني را در بين كاركنان شركت مهندسي وساخت بويلر و ابزار پرس شنامه براي جمع آوري (Survey) مپنا مطالعه كند . به همين منظور از روش پيمايش اطلاعات استفاده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه ....................................... 13
14 - بيان مسئله ............................. 17
تاريخچه شركت.................................. 18
19 - اهميت و ضرورت پژوهش................ 20
اهداف پژوهش..................................... 21
فصل دوم
چهارچوب تئوريك و مرور تجارب پيشين
23 - مقدمه ............................................ 24
بخش اول: مروري بر تحقيقات انجام شده .......... 25
25 - تحقيقات خارجي .............................. 33
33 - تحقيقات داخلي ................................ 35
بخش دوم: سوابق نظري موضوع .................... 36
36- تعهد سازماني (تئوري سه بخشي آلن و م يير).......... 38
39- عدالت سازماني ............................................. 46
39- كورت لوين و ادوارد تولمن ........................ 42
42- آدامز ............................................... 46
47- مشاركت سازماني ........................ 50
47- مك گريگور ................................... 48
49- هرزبرگ ...................................... 51
52- رضايت شغلي ................................ 57
52- مازلو، آلدرفر، هرزبرگ ........................ 55
56 - هاكمن و اولدهام ............................ 57
58- بخش سوم .................................. 61
58 - تدوين فرضيات ..................................... 60
مدل تحليلي اوليه تحقيق ............................. 61
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق ........................ 63
تكنيك گردآوري داده ها ................. 63
63 - واحد تحليل ........................ 64
جامعه آماري ................................ 64
تعريف مفاهيم و متغيرهاي
65 - تعهد سازماني ........................ 66
67 - رضايت شغلي ............................. 69
70 - مشاركت سازماني. ................... 71
72 - عدالت سازماني ......................... 73
تحصيلات ........................................... 74
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
بخش اول: سيماي نمونه آماري ..................... 76
قسمت اول: متغيرهاي زمين هاي پاسخگويان
جنس .............................................. 77
سن ............................................ 78
وضعيت تاهل ................................. 79
ميزان تحصيلات.................................... 80
سمت و رده شغلي............................ 81
نوع قرارداد ......................................... 82
بخش محل اشتغال ........................... 83
84 - قسمت دوم: تعهد سازماني و ابعاد آن ........... 91
84 - شاخص اول تعهد عاطفي .............................. 85
86 - شاخص دوم تعهد مستمر................................ 87
88 - شاخص سوم تعهد هنجاري ................................. 89
90 - مقياس كلي تعهد سازماني ............................... 91
92 - قسمت سوم: رضايت شغلي و ابعاد آن..................... 103
92- شاخص اول رضايت از سمتي شغلي ......................... 93
94 - شاخص دوم رضايت از همكار........................................ 95
96 - شاخص سوم رضايت از امكانات مادي .............................. 97
98 - شاخص چهارم رضايت از فرصت ارتقاء ................................... 99
100 - شاخص پنجم رضايت از سرپرست .................................. 101
102 - مقياس كلي رضايت شغلي ..................................... 103
104- قسمت چهارم: مشاركت سازماني و ابعاد آن ........... 111
104 - شاخص اول استقبال از پيشنهاد و انتقاد ...................... 105
106 - شاخص دوم گستره مشاركت................................... 107
108 - شاخص سوم دامنه مشاركت.................................. 109
110 - مقياس كلي مشاركت سازماني .............................. 111
112- قسمت پنجم: عدالت سازماني و ابعاد آن...................... 119
112 - رعايت انصاف در توزيع امكانات و مزايا............................. 113
114 - رعايت انصاف در ارزيابي عملكرد و فعاليت شغلي ...........115
116 - عدالت در توزيع پست ها و استخدام ............................. 117
118 - مقياس كلي عدالت سازماني ................................... 119
بخش دوم: آزمون فرضيات
رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ............................. 120
رابطه بين رضايت شغلي و مشاركت سازماني ......................... 121
رابطه بين مشاركت سازماني و تعهد سازماني ........................ 122
رابطه بين ميزان تحصيلات و تعهد سازماني ..............................123
رابطه بين عدالت سازماني و رضايت شغلي .............................. 124
رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني .............................. 125
رابطه بين عدالت سازماني و مشاركت سازماني ...................... 126
رابطه بين سن و تعهد سازماني ............................................... 127
رابطه بين جنس و تعهد سازماني ............................................. 128
129- بخش سوم: تحليل چند متغيري .................................. 133
129- الف- تعهد سازماني................................................. 131
131- ب) رضايت شغلي.................................................. . 132
پ) عدالت سازماني................................................. 133
مدل ورودي بر اساس فرضايت پژوهش.......................... 134
مدل خروجي بر اساس يافته هاي تحقيق........................... 135
136- متغير هايي كه تأثير غير مستقيم بر روي تعهد سازماني دارند.......... 138
136- تأثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني.................................... 137
تأثير مشاركت سازماني بر تعهد سازماني................................ 138
فصل پنجم
140 - خلاصه............................................ 144
145 - يافته ها ................................................ 147
تحليل رگرسيون.................................................. 148
149 - بحث ونتيجه گيري........................................ 150
151 - ارايه پيشنهاد ........................................... 153
154 - خذ ......................................................... 159

فهرست و منابع

 

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

 

 

 


مبلغ واقعی 10,000 تومان    40% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1112

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

  • پایان نامه ارشد بررسی تأثیر بیوفیدبک با دستگاه محقق ساخته بر کاهش علائم اضطراب و اضطراب انتظار
  • پایان نامه ارشد بررسی پیش بینی کننده های روانشناختی معلمان موفق در مقایسه با معلمان عادی
  • پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه
  • پایان نامه اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سلامت روان و شدت نشانه هاي اختلال استرس پس از سانحه جانبازان بستري شده
  • پایان نامه ارشد مکانیزم تحول نشانه هاي مرضی بر پایه تعامل سبک های دلبستگی و راهبردهاي مقابله با تنیدگی در سالمندان تهرانی
  • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده  NGN

بهترین آرشیو پایان نامه های ارشد در تمامی رشته ها