تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

پایان نامه و مقاله هـوپـاد شاپ

ارائه بهترین مقالات و پایان نامه کارشناسی ارشد در تمامی رشته


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

پرفروش ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 301
 • بازدید دیروز : 1603
 • بازدید کل : 283404

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

چكيده
پژوهش حاضر با توجه به اهميت تعهد سازماني و باور به رابطه نزديك آن با مفاهيم رضايت شغلي ، عدالت سازماني ، مشاركت سازما ني به مطالعه وضعيت تعهد سازماني و عوامل موثر بر آن (رضايت شغلي، عدالت سازماني و مشاركت سازماني ) در شركت مهندسي وساخت بويلر مپنا پرداخته است. روش: اين پژوهش از نوع پيمايشي است كه در آن از پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. بدين منظور پرسشنامه اي با 60 سوال در مقياس ليكرت تنظيم و پس از بررسي مقدماتي بين تمامي كاركنان شركت مذكور توزيع گرديد. نتايج : نتايج پژوهش بازگوي وجود رابطه معني دار بين عدالت سازماني ، رضايت شغلي و مشاركت
سازماني با تعهد سازماني است . البته عدالت سازماني از طريق رضايت شغلي و مشاركت سازماني تاثير غير مستقيم بر تعهدسازماني دارد كه اين اثر بيشتر از تأثير مستقيم آن بر تعهد سازماني مي باشد . همچنين مشخص گرديد كه سن و جنس رابطه معني داري با تعهد سازماني ندارد ولي تحصيلات تأثير معكوس
بر تعهد سازماني دارد يعني هر چقدر تحصيلات بالاتر تع هد سازماني كمتر مي شود . در اين پژوهش ،مشاركت سازماني علاوه بر اثر گذاري مستقيم بر روي تعهد سازماني ، از طريق رضايت شغلي تأثير غير مستقيم بر تعهد سازماني دارد . پژوهش حاضر ضمن ارائه نتايج حاصله و تعبير وتفسير آنها، پيشنهاداتي
جهت بررسي ايجاد تعهد و وفاداري بيشتر كاركنان ارائه گردد . اميد است اين امر در راستاي شناخت دقيقتر عوامل تعيين كننده تعهدسازماني كاركنان سطوح مختلف مثمر ثمر واقع شود.
كليد واژه: تعهد سازماني، رضايت شغلي ، عدالت سازماني، مشاركت سازماني

مقدمه:
تعهد سازماني امروزه جايگاه مهمي را در تحقيقات از آن خود ساخته است . از مشكلات عديده سازمان ها و ادرات دولتي در كشورمان در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته صنعتي نوين، عدم احساس مسئوليت، وفاداري، دلبستگي و تعهد در ميان مديران و كار كنان نسبت به سازمان متبوع خود مي باشد.تعهد كار صرفا وفاداري به يك سازمان يا يك ارگان خاص نيست، بلكه پروسه اي مستمر است كه از طريق آن عوامل و بازيگران سازمان علاقمنديشان را نسبت به سازمان و موفقيت و خوشبختي اش ابراز مي دارند". (چلبي ، 1376 ) عدم وجود عواملي هم چون عوامل ذيل باعث كم رنگ شدن تعهد سازماني افراد مي باشد. اين عوامل عبارتند از : 1- اعتقاد قوي به ارز شها و اهداف بلند مدت سازمان 2- تمايل به تلاش و فداكاري به خاطر سازمان 3- خواست قوي و عميق براي ادامه عضويت با سازمان (طوسي ، 1372 از آنجا كه كارايي نيرو ي انساني هميشه بر اساس محاسبات اقتصادي پيش بيني شده نيست و عوامل متعدد ديگر كه برخاسته از نيازهاي برتر انسان در ابعاد اجتماعي ، احترام و خود يابي است، در اين زمينه موثر است ، لذا در اين پژوهش به يكي از ضرورتهاي اساسي سازماني يعني "تعهد سازماني
"پرداخته شده است .
اين تحقيق بر آن است تا رابطه بين متغير تعهد سازماني و رابطه آن با سه متغير اساسي و تاثير گذار ، رضايت شغلي ، مشاركت سازماني و عدالت سازماني را در بين كاركنان شركت مهندسي وساخت بويلر و ابزار پرس شنامه براي جمع آوري (Survey) مپنا مطالعه كند . به همين منظور از روش پيمايش اطلاعات استفاده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول
كليات تحقيق
مقدمه ....................................... 13
14 - بيان مسئله ............................. 17
تاريخچه شركت.................................. 18
19 - اهميت و ضرورت پژوهش................ 20
اهداف پژوهش..................................... 21
فصل دوم
چهارچوب تئوريك و مرور تجارب پيشين
23 - مقدمه ............................................ 24
بخش اول: مروري بر تحقيقات انجام شده .......... 25
25 - تحقيقات خارجي .............................. 33
33 - تحقيقات داخلي ................................ 35
بخش دوم: سوابق نظري موضوع .................... 36
36- تعهد سازماني (تئوري سه بخشي آلن و م يير).......... 38
39- عدالت سازماني ............................................. 46
39- كورت لوين و ادوارد تولمن ........................ 42
42- آدامز ............................................... 46
47- مشاركت سازماني ........................ 50
47- مك گريگور ................................... 48
49- هرزبرگ ...................................... 51
52- رضايت شغلي ................................ 57
52- مازلو، آلدرفر، هرزبرگ ........................ 55
56 - هاكمن و اولدهام ............................ 57
58- بخش سوم .................................. 61
58 - تدوين فرضيات ..................................... 60
مدل تحليلي اوليه تحقيق ............................. 61
فصل سوم
روش شناسي تحقيق
روش تحقيق ........................ 63
تكنيك گردآوري داده ها ................. 63
63 - واحد تحليل ........................ 64
جامعه آماري ................................ 64
تعريف مفاهيم و متغيرهاي
65 - تعهد سازماني ........................ 66
67 - رضايت شغلي ............................. 69
70 - مشاركت سازماني. ................... 71
72 - عدالت سازماني ......................... 73
تحصيلات ........................................... 74
فصل چهارم
يافته هاي تحقيق
بخش اول: سيماي نمونه آماري ..................... 76
قسمت اول: متغيرهاي زمين هاي پاسخگويان
جنس .............................................. 77
سن ............................................ 78
وضعيت تاهل ................................. 79
ميزان تحصيلات.................................... 80
سمت و رده شغلي............................ 81
نوع قرارداد ......................................... 82
بخش محل اشتغال ........................... 83
84 - قسمت دوم: تعهد سازماني و ابعاد آن ........... 91
84 - شاخص اول تعهد عاطفي .............................. 85
86 - شاخص دوم تعهد مستمر................................ 87
88 - شاخص سوم تعهد هنجاري ................................. 89
90 - مقياس كلي تعهد سازماني ............................... 91
92 - قسمت سوم: رضايت شغلي و ابعاد آن..................... 103
92- شاخص اول رضايت از سمتي شغلي ......................... 93
94 - شاخص دوم رضايت از همكار........................................ 95
96 - شاخص سوم رضايت از امكانات مادي .............................. 97
98 - شاخص چهارم رضايت از فرصت ارتقاء ................................... 99
100 - شاخص پنجم رضايت از سرپرست .................................. 101
102 - مقياس كلي رضايت شغلي ..................................... 103
104- قسمت چهارم: مشاركت سازماني و ابعاد آن ........... 111
104 - شاخص اول استقبال از پيشنهاد و انتقاد ...................... 105
106 - شاخص دوم گستره مشاركت................................... 107
108 - شاخص سوم دامنه مشاركت.................................. 109
110 - مقياس كلي مشاركت سازماني .............................. 111
112- قسمت پنجم: عدالت سازماني و ابعاد آن...................... 119
112 - رعايت انصاف در توزيع امكانات و مزايا............................. 113
114 - رعايت انصاف در ارزيابي عملكرد و فعاليت شغلي ...........115
116 - عدالت در توزيع پست ها و استخدام ............................. 117
118 - مقياس كلي عدالت سازماني ................................... 119
بخش دوم: آزمون فرضيات
رابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ............................. 120
رابطه بين رضايت شغلي و مشاركت سازماني ......................... 121
رابطه بين مشاركت سازماني و تعهد سازماني ........................ 122
رابطه بين ميزان تحصيلات و تعهد سازماني ..............................123
رابطه بين عدالت سازماني و رضايت شغلي .............................. 124
رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني .............................. 125
رابطه بين عدالت سازماني و مشاركت سازماني ...................... 126
رابطه بين سن و تعهد سازماني ............................................... 127
رابطه بين جنس و تعهد سازماني ............................................. 128
129- بخش سوم: تحليل چند متغيري .................................. 133
129- الف- تعهد سازماني................................................. 131
131- ب) رضايت شغلي.................................................. . 132
پ) عدالت سازماني................................................. 133
مدل ورودي بر اساس فرضايت پژوهش.......................... 134
مدل خروجي بر اساس يافته هاي تحقيق........................... 135
136- متغير هايي كه تأثير غير مستقيم بر روي تعهد سازماني دارند.......... 138
136- تأثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني.................................... 137
تأثير مشاركت سازماني بر تعهد سازماني................................ 138
فصل پنجم
140 - خلاصه............................................ 144
145 - يافته ها ................................................ 147
تحليل رگرسيون.................................................. 148
149 - بحث ونتيجه گيري........................................ 150
151 - ارايه پيشنهاد ........................................... 153
154 - خذ ......................................................... 159

فهرست و منابع

 

این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد

 

 

 


مبلغ واقعی 10,000 تومان    40% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 667

برچسب های مهم

دیدگاه های کاربران (0)


مطالب تصادفی

 • پایان نامه اهلی کردن ماهی سوف سفید Sander lucioperca
 • پایان نامه ارشد ارزیابی اثر سیستم ERP بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) بر اساس مدل RFM
 • پایان نامه ارشد بررسي روشهاي انتقال مؤثر آموزه هاي مهدويت به كودكان دوره ابتدائي از ديدگاه مربيان كانون پرورش فكري
 • پایان نامه ارشد بررسي رابطه موضع كنترل، هوش معنوي، با انطباق پذيري مسير شغلي مديران آموزش و پرورش شهر اصفهان
 • پایان نامه ارشد بررسي رابطه صلاحيت های حرفه ای با فرسودگي شغلي معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایي
 • دانلود رایگان پایان نامه جایگاه فیبر و ادوات نوری در شبکه مخابراتی نسل آینده NGN
 • نرم افزار حسابداری شالیکوبی
 • خرید نرم افزار مدیریت کارخانه برنجکوبی

فروشگاه هوپاد شاپ